Crossref Citations

1. Power Transformer Spatial Acoustic Radiation Characteristics Analysis under Multiple Operating Conditions
Liming Ying, Donghui Wang, Jinwei Wang, Guodong Wang, Xiaowen Wu, Jiangtao Liu
Energies  vol: 11  issue: 1  first page: 74  year: 2018  
doi: 10.3390/en11010074